INFORMARE PRIVIN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.


PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ vă aduce la cunoștință următoarele:

 1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem înaplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
 2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, seria actului de identitate, adresa de email,numărul de telefon, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în cererea de adeziune completată, exclusiv pentru:
  – înregistrarea cererii de adeziune.
  – îndeplinirea obligațiilor financiar contabile și fiscale;
  – îndeplinirea obligației noastre de ținere a evidenței membrilor înscriși.
 3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:
  – comunicarea cu dumneavoastră.
  Aceste date vor fi păstrate pe durata cât sunteți membru al PARTIDULUI  ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ
 4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea deprofile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnicepentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundareincompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
 5. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele nimănui. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială.
 6. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este
  necesarăscopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau  îndeplinirii obligațiilor specific statutului de membru. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
 7. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni lefurnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.
  Vă vom răspunde neîntârziat.
  Dacă sunteți nemulțumit/ă, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ (ARN) este un partid politic înființat potrivit legii (înregistrat conform dispozițiilor Sentinței civile nr61/DEC/P pronunțată de TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ, în dosarul nr. 38719/3/2019) și este operatorul de date.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le furnizați
dumneavoastră și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizării obiectivelor partidului.

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate (persoanei fizice).

Acestea pot fi date furnizate direct de dumneavoastră (ex: nume, prenume, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) sau date ce sunt rezultate in urma colaborării directe.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
a) Monitorizarea traficului pe site-ului https://aliantarenastereanationala.ro
b) Înregistrarea adeziunii dumneavoastră ca membri ai ARN;
c) Înregistrarea ca susținători a partidului ARN, (pentru a va informa în legătură cu campaniile care vă interesează, cu evenimentele care se desfășoară în zona dumneavoastră, respectiv pentru a vă informa cu privire la oportunitățile de voluntariat sau pentru a ne asigura că sunt îndeplinite condițiile în vederea asigurării oportunităților oferite de calitatea de membru sau de susținător al mișcării politice).
d) Evidența donațiilor pentru susținerea activităților partidului.

Drepturile persoanelor fizice vizate, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;
b) Dreptul de acces asupra datelor, materializat printr-o confirmare din partea subscrisei cu privire la prelucrarea datelor, dacă este cazul;
c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
d) Dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat;
e) Dreptul la restricționarea prelucrării;
f) Dreptul de a transmite datele către alt operator („dreptul la portabilitate”);
g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similar asupra clientului;
i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor personale;
j) Dreptul de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere a Prelucrării și Protecției Datelor cu Caracter Personal (de la domiciliul persoanei fizice vizate sau de la sediul Operatorului).

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale.